دوباره گیر کردم رو یه آهنگ. این قدر گوش میدم که ازش زده میشم. نمی‌دونم چه مرضیه این.