ما از این خبرها که نمی‌دونی بخندی یا گریه کنی زیاد داریم. این #دستگیری‌های_خوب از همین نوع بود!