امروز دارم میرم یکی از بهترین دوستی‌هام رو ریسک کنم!