آقا با کسی هستید و نمی‌خواید بگید، حداقل به دوست‌های نزدیک hint بدید.