این که آدم نه بشنوه از این که هی بگه اگه می‌گفتم چی می‌شد، خیلی خیلی بهتره.