اپیزود ۴ Game of Thrones حوصله‌م رو سر برد. خوب نبود.