خواب همیشه به آروم کردن آدم کمک می‌کنه. وای به وقتی که خوابیدن هم سخت بشه.