اینجا میای دانشکده مهندسی، همه ایرانی هستن. از ۹ نفر تو lounge دپارتمان برق و کامپیوتر، هر ۹ نفر ایرانی هستیم!