عاشقم من بابک امینی شده داستان زندگی من. خودِ خودش. می‌زنم و می‌خونم و درد می‌کشم.