شروع کردم به تمرین خونه مادربزرگه رو گیتار. نیم ساعته در اومد. از بس از بچگی این آهنگ رو خوندیم دیگه ملکه ذهنمون شده! کلی خاطره زنده می‌کنه.