هنوز به این لوگوی مسخره اینستاگرام عادت نکردم. می‌خوام بازش کنم کلی می‌گردم بعد یادم می‌افته لوگوش عوض شده.