این High Sparrow و دار و دسته‌ش رو گردن بزنن دلمون خنک شه.از بس رو اعصابن تو Game of Thrones. به نظر می‌رسه وجودشون فقط برای کش دادن داستانه