الان که دوباره دیدم هم آزاردهنده بود. یه سال ما رو آویزون نگه داشتن.