انتخاب شدن #جنتی به ریاست #خبرگان بدجوری زور داره. اینم از لیست امید. برداشتن به جنتی رأی دادن.