یکی از عواملی که خوشحالم می‌کنه دیگه ایران زندگی نمی‌کنم همین وضعیت اینترنت ایرانه!