به عنوان کسی که کار و زندگیش به اینترنت وابسته است، اینترنت سریع و بدون محدودیت و فیلتر و تحریم، برام یکی از عوامل مهم رضایت از زندگیه.