تو همین چند روز یهویی ۳۰ - ۴۰ تا کانادایی تو اینستاگرام فالو کردن! چند تا عکس از دانشگاه و جنگل نزدیک گذاشتم ولی قبلاً هم گذاشته بودم و...