از این عکس نسبتاً خوب استقبال شد: https://t.co/ircPoQCAWA