چقدر از این محدودیت کاراکتر توییتر متنفرم! هر چی بگم کم گفتم.