افراطیونِ مثل شادی صدر فرقی با اونایی که می‌خوان اعتقادشون رو به زور بکنن تو سر مردم ندارن. دو روی یک سکه.