حتی اگه یه اعتقاد غلط هم باشه، این نوع به چالش کشیدنش نه تنها کمکی نمی‌کنه، بلکه بیشتر بهش دامن می‌زنه!