وقتی رو ضعف امنیتی این طوری ماله می‌کشن، باید هم وضعیت این طوری باشه! https://t.co/kqsSYZslqf