این که مردم از روی اجبار نتونن برن حج و انتخاب ازشون گرفته بشه خوشحالی نداره. خوشحالی برای وقتیه که به انتخاب خودشون نرن!