اون عربده‌ای که یارو زد، زهرمار هم داشت واقعاً! https://t.co/3MI9KQe9gO