دو ساله اینجام، با این همه آدم از کشورها و فرهنگ‌های مختلف در ارتباط بودم و زندگی کردم یه مورد این طوری ندیدم. جز از این دوستمون که ایرانیه!