دیگه این قدر داشت می‌رفت رو اعصابم که کم مونده بود بگم دنبال چیزی می‌گردی؟