یا پشت سر طرف حرف می‌زنن، جلوش کلی تحویلش می‌گیرن. اینا خطرناکن! https://t.co/iK8teMW5oE