اگه استاد ما همین قدر که با IBM کار می‌کنه با گوگل کار می‌کرد، زندگی شیرین می‌شد! https://t.co/wu7AVJxPwf