تو چند سال گذشته تاکید فرانسه روی ایجاد یه کشور فلسطینی بیشتر شده. امیدوارم زودتر به یه نتیجه‌ای برسه. https://t.co/lhiMWxAnwX