فکر کن! روز ما رو ساخت این بشر. حتی بارون هنوز شروع هم نشده بود!