۷۸ مردم سوئیس به حقوق پایه ۱۷۵۵ یورو برای همه افراد مقیم (چه شاغل، چه بیکار) رأی منفی دادن!