منظور از مسیح دوم، عیسی مسیح بود. چیزی که دستش گرفته میگه مسیح وجود نداره و نمیاد و..