سال ۲۰۰۴، وقتی اولین گذر زمان ما اتفاق افتاد، دبیرستانی بودم. ۱۲ سال گذشته از اون زمان!