برداشتن یه ایرانی - کانادایی رو گرفتن زندانی کردن. یه استاد دانشگاه.