یوفا روسیه و انگلیس رو تهدید به حذف از یورو ۲۰۱۶ کرده.