آخ. خبرگزاری‌ها متن آخرین SMSهایی رو که بین یکی از قربانی‌های تیراندازی دیروز آمریکا و مادرش رد و بدل شده، منتشر کردن. چقدر دردناکه.