هر کشتاری که تو آمریکا اتفاق می‌افته قضیه تروریستیه و تقصیر مهاجراست. مگه این که طرف سفیدپوست باشه. اون موقع بیمار روانی عامل کشتاره.