بعد نکته قضیه می‌دونید کجاست؟ هر اتفاق این طوری که می‌افته فروش تفنگ میره بالا. یعنی این چرخه معیوب به نفع صنعت اسلحه است!