شخصاً با آزادی خرید اسحه موافقم، اما نه این که هر کسی بتونه همچین اسلحه‌ای بخره و تو یه چشم به هم زدن ۵۰ نفر آدم رو بکشه.