ولی این جوری بازی کردن ایتالیا خطرناکه. زیاد خوب نبودن. #ITA