گویا معلوم شده عامل حمله اورلاندو خودش همجنسگرا بوده. اگه درست باشه کل داستان رو عوض می‌کنه!