هیجان بازی‌ها یا طرف، لذت کل کل کردنا یه طرف دیگه :))