بازیکن‌های کلمبیا چقدر کثیف بازی می‌کنن. دوست دارم بازی رو ببازن و حذف بشن. همش در حال دایو زدن هستن.