این کوپا امریکا وقت اضافه نداره! بعد از وقت قانونی یه راست میره پنالتی!