گویا یک چهارم نهایی و نیمه نهایی ندارن. فینال داره!