گیر اون وضعیتی افتادم که از خستگی خوابت نمی‌بره. ساعت داره ۴ صبح میشه.
ما بیدار شدیم دیگه ‎· Assal