مافیا رو هم برای اولین بار به انگلیسی بازی کردم. قبلش فکر می‌کردم باید خیلی سخت باشه، ولی نبود.