چقدر خـــــــــوب بود این اپیزود. از هیجان جونم در اومد تا تموم شد :))