تا این قوانین احمقانه وجود دارن، حق طلاق، حق مسافرت، حق اشتغال و... و در یک کلام حق زندگی، باید تو شرایط ازدواج هر دختری تو ایران باشه!