فکر کن این داستان سلب شهروندی مخالفان بین حکومت‌های خاورمیانه رایج بشه! نصف جمعیت خاورمیانه بدون کشور میشه.